نمونه سوالات و تست های زیست سال اول دبیرستان به صورت درس به درس و نهایی

تست فصل هفتم

57) مجموعه ي موجودات زنده و غير زنده يک محيط که با هم در ارتباط اند چه نام دارد؟

1- اکولوژي 2- اکوسيستم   3- زنجيره ي غذايي   4- شبکه غذايي

58) کدام يک مي تواند اولين حلقه ي يک زنجيره ي غذايي باشد؟

1- موش  2- ملخ    3- خورشيد   4- لوبيا

59) در هرم تعداد افراد مصرف کننده به تدريج  ......   و تعداد آن ها ...... مي يابد.

1- بزرگتر ، کاهش  2- کوچکتر ، افزايش  3- بزرگتر ، افزايش   4- کوچکتر ، کاهش

60) کدام يک نقش اصلي را در پوسيدگي دارد؟

1- جانوران مردار خوار  2- ميکروب ها  3- رطوبت  4- اکسيژن

61) در کدام روش نگهداري غذا آب ميکروب ها با اسمز خارج مي شود؟

1- نمک سود کردن   2- ترشي انداختن     3- حرارت دادن    4 - انجماد

62) در پاستوريزه کردن ، شير را تا دماي ...... درجه سانتي گراد به مدت ...... گرم نگه مي دارند.

1- 150 ، 15 ثانيه   2- 70 ، 15 دقيقه       3- 150 ، چند ثانيه       4- 70 ، 15 ثانيه

63) کدام يک از شرايط زير از شرايط ضروري  پوسيدگي براي برخي ميکروب ها نيست؟

1- رطوبت کافي    2- دماي مناسب     3- وجود اکسيژن         4- عدم وجود ترکيبات شيميايي

64)کدام صحيح است ؟

1- اولين حلقه ي هر زنجيره ي غذايي خورشيد است .     2- در هر زنجيره ي غذايي فقط يک توليد کننده وجود دارد.

3- هر زنجيره ي غذايي حداکثر مي تواند سه جاندار داشته باشد.   4- دومين حلقه ي زنجيره ي غذايي موجودي گوشتخوار است.

??) آمونياك محصول واكنش روي كدام ماده است؟

1- اسيد چرب    2- گلوكز   3- گليكوژن   4- پروتئين

66 ) پديده ي اسمز چگونه سبب مرگ ميكروب ها مي شود؟

1- با حل كردن ديواره ي سلولي 2- با ايجاد شرايط اسيدي   3- با خارج كردن آب از بدن ميكروب   4- با زياد كردن نمك در باكتري

67 ) كدام يك افزاينده ي نيترات خاك نيست؟

1- خون  2- پوست   3- اشك چشم      4- شيره ي معدي

68 ) تعريف تراكم در اكولوژي چيست؟

1-      تعداد افراد يك گونه كه در يك زمان معين و در واحد حجم يا سطح زندگي مي كنند. 2- تعداد افراد زنده اي كه در يك زمان معين در واحد حجم يا سطح زندگي مي كنند. 3- نسبتي كه بين مجموعه افراد زنده يك اكوسيستم در يك زمان معين در واحد حجم يا سطح برقرار است.    4- نسبتي كه بين افراد گونه هاي يك اجتماع در يك زمان معين و در واحد سطح يا حجم برقرار است.

69 ) در اكوسيستم آب شيرين حذف كدام جاندار موجب نابودي سريع اكوسيستم مي شود؟

1- اوگلنا(جلبك)   2- باكتري   3- قارچ   4- سخت پوستان كوچك

منبع:زیست شناسی گناباد